▲ กลับด้านบน

ม.รังสิตร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดค่ายคุณธรรม ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี

24 ธ.ค. 59 เปิดอ่าน 5939 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล       ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายคุณธรรม ETH CAMP (Ethical Morals Promotion and Development) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ณ สวนธรรมศรีปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในค่ายคุณธรรมมีนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนวัตกรรมการเกษตร และคณะอื่นๆ เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 161 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกคุณธรรมผ่านการทำกิจกรรม ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สามารถทิ้งความสุขสบายเพื่อศึกษาความเป็นจริงของชีวิต และนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม

ในค่ายคุณธรรมน้องค่ายได้ ฟังพระธรรมเทศนา, ถามปัญหาธรรมะที่คาใจ จากพระอาจารย์ อีกทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และร่วมเรียนรู้คุณธรรมผ่านฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ ได้แก่ ฐานลุกนั่งกราบไหว้,  ฐานจัดพับเก็บ, ฐานปัดกวาดเช็ดถู และฐานวิมาน บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานควบคู่ไปกับการซึมซับธรรมดีๆ ซึ่งค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ชัชชญา พีระธรณิศร์ และอาจารย์ราตรี สันติวงค์ อาจารย์ผู้สอนวิชาการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ETH 101) ซึ่งอาจารย์ได้กล่าวว่า โครงการค่ายคุณธรรมฯ เป็นการอบรมพร้อมกับฝึกภาคปฏิบัติหลังจากเรียนภาคทฤษฎีมาแล้ว ให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกคุณธรรมผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รู้จักการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ทิ้งความสุขสบายเพื่อศึกษาความเป็นจริงของชีวิต และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมที่เน้นคุณค่าและความสุขทางใจ รู้จักการแบ่งปัน การเสียสละ ความสามัคคี เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่ดี เต็มไปด้วยคนที่มีคุณธรรมสามารถดูแลประเทศและพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นไป.

 

สรุปข่าว

หัวข้อ ม.รังสิตร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดค่ายคุณธรรม ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี
วันเวลา ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ ณ สวนธรรมศรีปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย มรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน